Logo

WIŚNIEWSKA I PARTNERZY

ADWOKACI I RADCY PRAWNI

Specjalizacje

 • ROZWIĄZANIA KRYZYSOWE (KORONAWIRUS)

  Oferujemy szeroki wachlarz usług dla przedsiębiorców, obejmujący m.in. konsultacje bieżących rozwiązań dotyczących uregulowania stosunków pracowniczych, konsultacje i doradztwo w zakresie możliwości skorzystania z ulg i udogodnień łagodzących skutki kryzysu spowodowanego epidemią, konsultacje i reprezentację w zakresie odraczania płatności rat oraz restrukturyzacji zadłużenia i renegocjowania umów. W przypadku podmiotów prowadzących działalność także w stanie epidemii (np. gabinety medyczne) oferujemy pomoc w opracowaniu procedur maksymalizacji bezpieczeństwa sanitarnego w relacjach z Klientami.

 • KREDYTY FRANKOWE

  Analiza sytuacji prawnej wynikającej z zawartych umów kredytowych, doradztwo, prowadzenie negocjacji i reprezentacja przed sądem w zakresie dochodzenia w imieniu klienta roszczeń wynikających z zawarcia z bankiem umów kredytowych zawierających niedozwolone klauzule stanowiące podstawę przeliczenia należności kredytowej w sposób niekorzystny dla klienta. Kancelaria oferuje pomoc także w sprawach dotyczących innych produktów oferowanych klientom przez banki, takich jak chociażby tzw. „poliso-lokaty” (zazwyczaj umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym).

 • OBLIGACJE GETBACK

  Analiza sytuacji prawnej, doradztwo, prowadzenie negocjacji i reprezentacja przed sądem w zakresie dochodzenia w imieniu klienta roszczeń wynikających z zawarcia za pośrednictwem banku umów lokujących środki w fundusze zarządzające aktywami związanymi ze spółką GetBack S.A. bądź lokujących środki bezpośrednio w obligacje GetBack S.A.

 • PRAWO GOSPODARCZE

  Zapewniamy kompleksową, stałą obsługę spółek osobowych i kapitałowych oraz przedsiębiorców we wszelkich aspektach związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej. Zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom nie prowadzącym działalności gospodarczej oferujemy pomoc w przygotowywaniu i negocjowaniu umów handlowych oraz innych niezbędnych dokumentów. Świadczymy pomoc prawną w sprawach dotyczących sanacji przedsiębiorstw oraz upadłości.

 • PRAWO MEDYCZNE

  Zapewniamy kompleksową obsługę podmiotów wykonujących działalność leczniczą (zarówno przedsiębiorców, jak i podmiotów nie będących przedsiębiorcami w tym szpitali), obejmującą między innymi: doradztwo i pomoc prawną w kontraktowaniu świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz obsługę zagadnień prawnych wynikających z bieżącej działalności podmiotu (w tym kształtowanie stosunków prawnych z personelem medycznym i pacjentami, obsługę procesów dotyczących błędów medycznych).

 • SZKODY GÓRNICZE

  Nasz zakres usług obejmuje reprezentację podmiotów z branży górniczej w postępowaniach dotyczących naprawienia szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego. Poszkodowanym zapewniamy reprezentację w toku procesu negocjacji dotyczących naprawienia wyrządzonych szkód, jak również reprezentację w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych, których przedmiotem jest naprawienie szkody.

 • SPORY I ZASTĘPSTWO PROCESOWE

  Kancelaria gwarantuje zastępstwo procesowe przed Sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji. Reprezentujemy Klientów także w czynnościach przedsądowych, mediacji oraz negocjacjach, zmierzających do zawarcia ugody. Doświadczenie prawników Kancelarii jest szerokie i obejmuje prowadzenie sporów z zakresu prawa cywilnego w tym z zakresu realizacji zobowiązań umownych, prawa karnego i wykroczeń, prawa gospodarczego oraz handlowego, spraw nieruchomości w tym regulacji ich stanu prawnego, sporów powstałych na tle funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą a także postępowań w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Prowadzimy zastępstwo procesowe w sprawach rodzinnych i sprawach spadkowych. Kancelaria reprezentuje Klientów w sporach toczących się na tle ochrony dóbr osobistych i wizerunku, jak również w postępowaniach pracowniczych z tytułu mobbingu czy dyskryminacji.

 • SPÓŁDZIELNIE I WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

  Świadczymy kompleksową obsługę prawną spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych, obejmującą zarówno zagadnienia dotyczące stosunków wewnętrznych (obsługa organów, sporządzanie dokumentów, w tym statutów, regulaminów i umów, formalnoprawne aspekty spraw członkowskich i lokalowych), jak i zewnętrznych (pomoc prawna przy rozstrzyganiu bieżących zagadnień dotyczących spółdzielczych lokatorskich i własnościowych praw do lokali, prawa odrębnej własności). Reprezentujemy spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe we wszelkich sporach sądowych i w postępowaniach egzekucyjnych. Świadczymy pomoc prawną spółdzielniom oraz wspólnotom również w sprawach z zakresu prawa budowlanego, ochrony środowiska jak również prawa pracy.

 • DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI

  Oferujemy skuteczne egzekwowanie należności od dłużników - poczynając od etapu przedsądowego, poprzez postępowanie sądowe, a na prowadzeniu postępowania egzekucyjnego kończąc. Zapewniamy udział w negocjacjach dotyczących spłaty zadłużenia oraz reprezentację w postępowaniach mediacyjnych, postępowaniach arbitrażowych bądź innych polubownych próbach odzyskania wierzytelności.

 • PRAWO RODZINNE

  Oferujemy kompleksową i profesjonalną pomoc prawną w prowadzeniu postępowań w sprawach o rozwód, separację, alimenty i zaspokajanie potrzeb rodziny, a także w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i uregulowanie kontaktów z dziećmi. Uczestniczymy w negocjacjach i mediacjach. Pomoc prawną oferujemy również w sprawach o podział majątku wspólnego, czy też w sprawach dotyczących formalnoprawnych aspektów funkcjonowania związków partnerskich w ich aspekcie niemajątkowym i majątkowym.